[MOD JAR] BẢN MOD JAVA ROSE PHIÊN BẢN THẦM KÍN HÙNG HERO

 (*) Chức năng: - Cải tiến tính năng lọc đồ (Trang bị cấp A, B, S ae tự test). - Thêm auto biến khỉ + đẻ trứng khi dùng Sát thú lệnh. - Thêm auto mua item theo ID.

                                                                                                                                                           

(*) Lệnh chat: - Chat "cd" để mở Menu cài đặt. • Thông báo boss. • Đường kẻ đỏ tới boss. • Thông tin sư phụ và đệ tử. • Xóa hiệu ứng bom + qckk. • Auto skill khi dùng Sát thú lệnh (Tự dùng Biến khỉ + Đẻ trứng). • Phím analog. • Buff đậu theo chỉ số sư phụ. • Buff đậu theo chỉ số đệ tử. • Tên BOSS muốn dò (Ghi đúng tên boss, cả viết hoa và viết thường). • Ks khi HP boss dưới thông số cài đặt (Ghi tên boss muốn ks ở phần "Dò khu có BOSS"). • Danh sách item muốn vứt (Tên item viết thường, mỗi item cách nhau dấu ";"). • Chuyển khu tránh BOSS (Tên boss viết thường, mỗi boss cách nhau dấu ";"). • Ẩn item có ID. • Auto mua item có ID. - Lưu ý: Search ID item tại: https://bantool.net/tools/dataNRO - Chat "buff" để Bật/Tắt buff đậu theo chỉ số sư phụ. - Chat "abf" để Bật/Tắt buff đậu theo chỉ số đệ tử. - Chat "sb" để Bật/Tắt auto dò khu có BOSS. - Chat "nb" để Bật/Tắt auto chuyển khu tránh BOSS. - Chat "ks" để Bật/Tắt auto KS khi hp BOSS nhỏ hơn hoặc bằng thông số đã cài đặt. - Chat "locdo" để Bật/Tắt auto bán item. - Chat "anvp" để Bật/Tắt ẩn vật phẩm theo ID. - Chat "auto" để Bật/Tắt auto mua item theo ID (Phải vào shop 1 lần rồi mới BẬT auto). - Chat "ahs" để Bật/Tắt auto hồi sinh bằng ngọc. - Chat "ak" để Bật/Tắt tự đánh. - Chat "kmt" để Bật/Tắt auto khóa mục tiêu. - Chat "sz" để Bật/Tắt auto vào lại khu khi mất kết nối. - Chat "cskb" để Bật/Tắt auto mở capsule kì bí.
Post a Comment

0 Comments