Auto Đập Đồ APK Server ROSE | NRO Lậu

 Auto Đập Đồ APK Server ROSE | NRO Lậu

(*) Lệnh chat: - nhanvang: Bật/Tắt auto capsule về nhà nhận vàng trong lúc đập đồ. - Lưu ý: Phải dùng capsule bay từ nhà qua đảo kamê rồi mới đập đồ. - vongquay: Mở menu vòng quay thượng đế.


Post a Comment

0 Comments